Συμφωνητικό ενοικίασης Μύλου 1867

Αριθ 885
Εν Κεφαλοβρύσω και εν τη οικία μου σήμερον την δεκάτην ενάτην Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού εβδόμου έτους ημέραν Πέμπτην ενεφανίσθησαν ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Κουρήτιδος Δημητρίου Παπαδογγάννη κατοίκου ενταύθα επί παρουσία και των γνωστών μοι και εχόντων τα νόμιμα προσόντα μαρτύρων Κωνσταντίνου Αναγνωστοπούλου, εμπόρου και Πέτρου Δεληκωστοπούλου επιπλοποιού, κατοίκων αμφοτέρων ενταύθα, οι απευθείας γνωστοί εμοί τε και τοις μάρτυσι; και άσχετοι ………… …….. συγγενείας
κύριοι, Θωμάς Τσαπαρής αφ’ ενός και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος αφ’ ετέρου, γεωργοί κάτοικοι Γκυρτοβού, και εζήτησαν από κοινού την σύνταξιν του παρόντος, δηλώσαντες τα εξής: Ο πρώτος ως διαχειριστής; παρά της κοινότητας Γκυρτοβού ενός υδρομύλου της εκκλησίας του χωρίου άγιος Δημήτριος κειμένου εν τη θέσει λογκά της περιφερείας του χωρίου Γκυρτοβού, εν καλή καταστάσει, καινουρίου, με όλας του τας μηχανάς, ενοικιάζει τούτον εις τον δεύτερον επί δύο ολόκληρα έτη αρχόμενα από την εικοστήν έκτην παύσαντος μηνός οκτωμβρίου 1866 , εξηκοστού έκτου, υπό τον όρο ως συμφωνήθη να παραδώσει ο δεύτερος εις τον πρώτο:
1) Λόγω μισθώματος του ειρημένου μύλου αραβόσιτον οκάδας εννεακοσίους είκοσι ( 920) στα δυο έτη της ενοικιάσεως ταύτης και αποδοθούν εις έξ (6) ίσας δόσεις ήτοι κατά τους μήνας Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου εκάστου έτους. Και επειδή ο μην Νοέμβριος της πρώτης δόσεως παρήλθε απρακτί; η δόσις αύτη, ως και του παύσαντος Δεκεμβρίου να δοθούν τον ερχόμενο Ιούλιο, ενεστώτος έτους.
2) ο μισθωτής ούτος Παναγιωτόπουλος θέλει εξακολουθεί υποχρεωτικώς τας συμφωνίας αι οποίαι είναι μετά της Κοινότητας Γκυρτοβού ως προς το ποσό του ξαγιού – εν γένει των προσερχομένων να αλέσωσι, εν τω ειρημένω μύλω, τουτέστιν δεν θέλει λαμβάνειν περισσότερον της οκας μιας επί ενός εκάστου αλεστέου ; κάδδου, επί των προσερχομένων προς άλεσιν γενημάτων κατοίκων; εκ της κοινότητος Γκυρτοβού.
3) Οφείλει ούτος ο δεύτερος να παραδώσει εις τον πρώτον κατά την λήξιν της ενοικιάσεώς του ήτοι την εικοστήν έκτην Οκτωμβρίου του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού ογδόου τον ανωτέρω μύλον εν καλή καταστάσει κοινούμενον ; με όλας του τας μηχανάς και εις κατάστασιν εις ήν τον επαρέλαβε από τον παρελθόντα Οκτώβμριον
Ο δε δεύτερος συνομολογεί και παραδέχεται τους ανωτέρω όρους της συμφωνίας και υπόσχεται την ακριβή εκπλήρωση αυτών και την εμπρόθεσμον απόδοσιν του μισθώματος προς τον πρώτον ως επιτετραμμένου παρά της ανωτέρω Κοινότητος την διαχείρισιν εν γένει του ειρημένου υδρομύλου, παραιτούμενος πάσης ενστάσεως απορίας ή θεομηνίας και ο μύλος θέλει εισέρχεται αυτοδικαίως εις την διάθεσιν και διαχείρισην του πρώτου άμα λήξει η ………………… …………………. τούτου ενοικίαση.
Ταύτα οι συμβαλλόμενοι ούτοι εξέθεσαν οικιοθελώς και ……συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων και επιβεβαιωθέν υπογράφεται παρά πάντων.

Οι Μάρτυρες Οι συμβαλλόμενοι Ο συμβολαιογράφος