Συμβόλαιο αγοραπωλησίας 1880

Αριθ 95
Εν κεφαλοβρύσω σήμερον την εικοστήν εβδόμην του μηνός Φεβρουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού έτους ημέραν Τετάρτην μετά μεσημβρίαν ενεφανίσθησαν ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Κουρήτιδος Ξενοφώντος Παπαγεωργιάδου κατοίκου και εδρεύοντος ενταύθα, εν τη οικία των κληρονόμων Δημητρίου Κωνσταντινοπούλου γραφείω μου, επί παρουσία και των γνωστών μοι και εχόντων τα νόμιμα προσόντα μαρτύρων Παναγιώτη Αναστασοπούλου κτηματίου κατοίκου Αμβρακιάς και Δημητρίου Διάκου ειρηνοδικειακού Γραμματέως κατοίκου Παλαιοκαριάς οι γνωστοί εμοί τε και των μαρτύρων και άσχετοι ; συγγενείας , Γεώργιος Φίφης κάτοικος Κοσκινάς και Δημήτριος Παναγιωτόπουλος γεωργός κάτοικος Γκερτοβού και εδήλωσαν ο μεν πρώτος Φίφης ότι έχει εις την πλήρη κατοχήν και κυριότητα τούτου έναν αγρόν ποτιστικόν κείμενον εις την θέσιν Καλόγερου της περιφερείας Γκερτοβού του Δήμου Αμβρακίας στρεμμάτων τριών περίπου συνορευόμενον γύρωθεν με ……………..; Ιω. Λισγάρα, Κωστοβασιλείου ;; Σπύρου; Παναγιώτη και ιδίου αγοραστού, τον ………τούτον ελεύθερον παντός βάρους υποθήκης ……… άλλης υποχρεώσεως η ενοικιάσεως; τρίτου; επώλησε; ……………….. σήμερον προς τον δεύτερον Παναγιωτόπουλον δια δραχμάς εκατόν πεντήκοντα (150) τας οποίας έλαβε πρότερον …. ……………………………… ………………… μαρτύρων,
ο δε δεύτερος Δημήτριος Παναγιωτόπουλος ότι επραγματοποίησε την αγοραπωλησίαν ταύτην, παρέλαβεν εις την κατοχήν και κυριότητα τούτου τον πωληθέντα αυτώ ως ανωτέρω αγρόν και επλήρωσε το τίμημα των δραχμών εκατόν πεντήκοντα, προσέθηκαν δε οι Συμβαλλόμενοι ότι εν περιπτώσει καθ’ ήν ήθελεν αποβληθεί βιαίως εκ του ανωτέρω αγρού ο αγοραστής Παναγιωτόπουλος παρά τρίτου τινός, υπόσχεται και υποχρεούται να πληρώσει αυτώ ο πωλητής Φίφης διπλάσιον το τίμημα των δραχμών εκατόν πεντήκοντα. …….. Τούτων συνομολογηθέντων και περί μεταγραφής οδηγηθέντων συνετάχθη το παρόν όπερ …. αναγνωσθέν και επιβεβαιωθέν ; ……… υπογράφεται …….. ……………………….
Οι μάρτυρες

Π. Αναστασόπουλος
Δ. Διάκος

Οι Συμβαλλόμενοι

Γεώρ. Φίφης
Δημ. Παναγιωτόπουλος

Ο Συμβολαογραφών Ειρηνοδίκης

Ξ. Παπαγεωργιάδης